Daleszewo Gryfińskie

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Dwa perony jednokrawędziowe.

Powiązania z transportem publicznym

Przed budynkiem dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Gryfino.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp do obydwu peronów zapewniony jest poprzez przejście w poziomie toru. Nawierzchnia peronów utrudnia jednak poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku zły.

   
 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę istniejącego peronu nr 1 oraz budowę nowego peronu jednokrawędziowego o długości 130m i szerokości 3,0m w międzytorzu pomiędzy torami nr 2 i 4. Dojścia do peronów wykonane zostaną za pomocą przejścia w poziomie torów zabezpieczonego rogatkami. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przy przystanku parkingu rowerowego Bike&Ride.

 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A

 

 Źródło: Studium wykonalności SKM