Grzędzice Stargardzkie

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek zlokalizowany jest na czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 230 m
  • Peron 2 tor 2 - 200 m

Brak jest budynku stacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Perony nie posiadają zadaszenia. Dostęp do peronów jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie torów.

Powiązania z transportem publicznym

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej (organizowanej przez MZK Stargard) znajduje się w odległości ok. 200 m od przystanku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu 1 utwardzona, jednak z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Nawierzchnia peronu 2 nieutwardzona, gruntowa. Jedyną formą zadaszenia jest stara wiata przystankowa zlokalizowana na peronie 2. W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingów oraz ciągów pieszych. 

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany zostanie parking na 26 pojazdów o pow. 0,07ha oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek powiązany jest z komunikacją miejską (linia 3G MZK Stargard) *). 

 

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Stargard 

 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM