Miedwiecko

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria II. Przystanek zlokalizowany jest na czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach dla obsługi ruchu pasażerskiego. Długości krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 180 m
  • Peron 2 tor 2 - 300 m

Brak jest budynku stacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Perony nie posiadają zadaszenia. Dostęp do peronów jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie torów.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Jedyną formą zadaszenia jest stara, murowana wiata przystankowa zlokalizowana na peronie 2. W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingów oraz ciągów pieszych.

  

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany zostanie parking na 28 pojazdów o pow. 0,08ha oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Brak.

 

Plan Sytuacyjny

 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Kobylanka 

 Źródło: Studium wykonalności SKM