Czepino

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200m. Perony o nawierzchni gruntowej z krawędziami z betonowym elementów prefabrykowanych. Na obydwu peronach znajdują się wiaty. Dostęp do peronów zapewniony jest od strony przejazdu kolejowego na drodze powiatowej. Przystanek jest oświetlony.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanki komunikacji autobusowej (komunikacja podmiejska PKS oraz komunikacja miejska organizowana przez gminę Gryfino- linie U1) zlokalizowane są w odległości ok. 200m od przystanku w centrum miejscowości przy drodze krajowej nr 31.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Obydwa perony dostępne są z poziomu terenu od strony przejazdu kolejowego. Nawierzchnia peronów utrudnia jednak poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny nawierzchni peronów jest zły. Elementy małej architektury wiaty i ławki są wystarczające do obsługi ruchu na tym przystanku.

   
 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę dwóch istniejących peronów jednokrawędziowych o długości 130m i szerokości 4,0m. Dojścia do peronów za pomocą istniejącego przejścia w poziomie torów zabezpieczonego rogatkami. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przy przystanku parkingu rowerowego Bike&Ride.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A

 

 

Źródło: Studium wykonalności SKM