Szczecin Podjuchy

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Stacja wyposażona w dwa perony po jednej krawędzi peronowej o długości 200m. Na stacji znajduje się budynek stacyjny nieczynny dla obsługi podróżnych zaadoptowany na inne cele.

Powiązania z transportem publicznym

Przy stacji znajduje się przystanek komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDiTM Szczecin (linie 55,64 i 66) oraz przystanki organizowane przez gminę Gryfino linii U1, U11 i U12. 

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przy stacji znajduje się nieurządzony teren wykorzystywany jako parking na potrzeby stacji oraz instytucji zlokalizowanych w rejonie stacji.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Peron 1 jest dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Peron 2 poprzez jego ukształtowanie jest niedostępny dla niepełnosprawnych.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie korekta usytuowania toru nr 1 w celu zapewnienia przepisowej szerokości peronu nr 2 w międzytorzu torów 1 i 2. Obydwa perony zostaną przebudowane i będą posiadały długość użytkową 400m. Na peronach wykonane zostaną wiaty, przy czym wiata na peronie 1 będzie wspólną dla krawędzi kolejowej jak i przystanków autobusowych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa pętla autobusowa w miejsce dotychczasowej zlokalizowanej w Centrum Podjuch. Oprócz pętli wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. ok. 0,76 ha na 213 miejsc, parking rowerowy oraz zaplecze dyspozytorskie na potrzeby obsługi pętli.

Powiązanie z transportem publicznym

Z pętli autobusowej przy stacji Szczecin Podjuchy korzystać będą linie autobusowe 55, 61, 64, 66 i 95.* 

Plan Sytuacyjny

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM