Police

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria: brak. 

Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajdują się 2 perony o trzech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długości krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 250 m 
  • Peron 2 tor 2 - 300 m
  • Peron 2 tor 3 - 300 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Perony posiadają zadaszenie. Dostęp do peronów za pomocą przejścia podziemnego.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest pomiędzy ulicami Siedlecką i Batorego. Po obydwu ulicach kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Siedleckiej (linie 102, 103, 106, 524 i 526) wynosi ok. 40m i 160m w zależności od kierunku. W ciągu ulicy Batorego brak jest wyznaczonego przystanku (linie 109,110,111) przy stacji. Najbliższy przystanek znajduje się w odległości ok.300m na ulicy Szkolnej.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca oraz wzdłuż ulicy Batorego znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca oraz peronu 1 jest zapewniony. Przejście podziemne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron 2 możliwy jest jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego i funkcjonalnego

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Wiata peronowa na peronie 2 w stanie technicznym złym. Zadaszenie na peronie 1 będące częścią budynku dworca oraz sam budynek w stanie zadowalającym. Niezbyt funkcjonalne jest rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej. Jedynie jeden z czterech przystanków znajduje się w dobrym miejscu zapewniającym bezpośredni dostęp do dworca. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu,służące obsłudze dworca, wykorzystywane są także przez mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach tej opcji wykonana zostanie przebudowa peronów na istniejącej stacji Police. Perony zostaną przesunięte o ok. 50 m w kierunku południowym. Wykonany zostanie peron 1 jednokrawędziowy o długości 250 m oraz peron 2 dwukrawędziowy o długości 200 m. Dojścia do peronów zapewnione zostaną poprzez dwie kładki. Perony zostaną zadaszone za pomocą wiat peronowych o długości 100 m.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa układu drogowego w rejonie stacji. Po stronie zachodniej przebudowana zostanie ulica Siedlecka ze zmianą jej przebiegu wraz z budową skrzyżowania w formie ronda jednopasowego o średnicy wyspy wewnętrznej 20 m na skrzyżowaniu z nową ulicą projektowaną wzdłuż torów kolejowych. Nowa ulica zostanie wykonana w zakresie niezbędnym, aby umożliwić dojazd do parkingu Park&Ride o pow. 0,16 ha na 78 miejsc. Wykonane zostaną przy wszystkich ulicach ścieżki rowerowe wraz z parkingiem rowerowym przy stacji kolejowej. Wzdłuż nowej ulicy wykonana zostanie zatoka postojowa TAXI oraz Kiss&Ride. Po stronie wschodniej przebudowany zostanie fragment ulicy Batorego oraz Szkolnej w zakresie umożliwiającym wykonanie przystanków komunikacji miejskiej oraz dojazd do parkingów zlokalizowanych wzdłuż peronu 1 stacji, gdzie zlokalizowano 35 miejsc parkingowych, postój TAXI oraz zatokę Kiss&Ride. Inwestycja zakłada przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia pasa drogowego oraz przebudowę oświetlenia, wykonanie zagospodarowania terenu zielenią oraz małą architekturą. Na przystankach komunikacji miejskiej ustawione zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomat oraz kasowniki na peronach kolejowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy stacji Police znajdą się przystanki linii autobusowych 102, 103, 106, 109, 110 i 111 *) zapewniających dojazd do praktycznie wszystkich rejonów Polic.

 Plan Sytuacyjny

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Police 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM