Police Piłsudskiego

Nowy przystanek 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM 

Infrastruktura kolejowa

W rejonie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego wykonany zostanie nowy przystanek kolejowy z dwoma peronami zewnętrznymi o długości 130 m i szerokości 4,5 m. Dojście do peronów zapewnione będzie za pomocą schodów oraz wind. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50 m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK. 

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Wkrzańskiej. Wybudowane zostanie rondo dwupasowe o średnicy wyspy wewnętrznej 24 m. Do ronda włączona zostanie także nowa planowana droga,biegnąca wzdłuż torów kolejowych w kierunku ul. Siedleckiej, stanowiąca dojazd do parkingu Park&Ride oraz wjazd na teren centrum handlowego. Przebudowa skrzyżowania wymagać będzie przebudowy ulicy Piłsudskiego na odcinku ok. 250 m. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego, wokół ronda oraz wzdłuż nowej ulicy wykonane zostaną ścieżki rowerowe, stanowiące dojazd do parkingu Bike&Ride przy przystanku kolejowym.

Przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,17ha na 77 miejsc z czego 3 miejsca przeznaczone zostaną dla osób niepełnosprawnych, parking rowerowy. Pod wiaduktem kolejowym wykonane zostaną przystanki komunikacji miejskiej, umożliwiające bezpośrednią przesiadkę pomiędzy komunikacją autobusową na terenie gminy Police a komunikacja kolejową SKM.

Inwestycja zakłada przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia pasa drogowego oraz przebudowę oświetlenia, wykonanie zagospodarowania terenu zielenią oraz małą architekturą.

Na przystankach komunikacji miejskiej ustawione zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomaty oraz kasowniki na peronach kolejowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy przystanku Police Piłsudskiego znajdą się przystanki linii autobusowych 103,107, 109, 110, 111 i F *) umożliwiające dojazd do osiedla Chemik oraz Rynku. 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Police 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM