Szczecin Turzyn

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak. Stacja zlokalizowana przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 150m
  • Peron 1 tor 2 - 150m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronu schodami.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy 26 Kwietnia. Wzdłuż ulicy kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do samych przystanków na ulicy 26 Kwietnia (linia 75, 521) wynosi ok. 60m i 100m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajduje się parking dla samochodów. Brak jest parkingu dla samochodów.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności jest zapewniony. Niestety nie ma dojścia na peron w poziomie szyn. Schody też nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Budynek dworca w stanie zadowalającym. Dobre, funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji autobusowej, zapewniające bezpośredni dostęp do peronu. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu, wykorzystywane przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

  

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

Przebudowa stacji zakłada przesunięcie peronu na wiadukt nad ulicą 26 Kwietnia. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 250m. Szerokość peronu wynosić będzie od 5,6 do 9,3m. Dostęp do peronu zapewniony będzie poprzez: windę i schody ruchome, zlokalizowane po północnej stronie ulicy 26 Kwietnia, schody i windę, prowadzące na pas rozdziału ulicy, gdzie zlokalizowane będą przystanki autobusowe i docelowo tramwajowe oraz schody prowadzące na południową stronę ulicy 26 Kwietnia. Na peronie wykonana zostanie wiata o długości 100m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu węzła przesiadkowego wykonana zostanie przebudowa ulicy 26 Kwietnia pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Twardowskiego a skrzyżowaniem z al. Bohaterów Warszawy. Pomiędzy jezdniami wykonana zostanie jezdnia dla autobusów komunikacji miejskiej wraz z zadaszonymi przystankami przy wejściach na peron kolejowy. Geometria jezdni wykonana zostanie w sposób umożliwiający poprowadzenie po niej docelowo planowanej linii tramwajowej. Wzdłuż linii kolejowej po północno zachodniej części stacji wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,21ha na 125 miejsc, stanowiący ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z południowo-zachodnich i zachodnich dzielnic miasta, umożliwiający pozostawienie samochodu przed wjazdem do centrum miasta i dalszą kontynuację podróży koleją miejską. Przy północnej i południowej jezdni wykonane zostaną dwa parkingi Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Z punktu widzenia powiązania z transportem publicznym stacja Szczecin Turzyn będzie jednym z ważniejszych punktów przesiadkowych. Bezpośrednio pod peronami zlokalizowane będą przystanki linii autobusowej nr 75 *) łączącej osiedla Zawadzkiego, Samosierry i Kaliny z Centrum. Przy skrzyżowaniu z al. Bohaterów Warszawy znajdują się przystanki linii tramwajowych 5,7 i 9 *). Docelowo wzdłuż ul. 26 Kwietnia wykonana będzie linia tramwajowa. 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM