Szczecin Skolwin

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak.

Stacja zlokalizowana przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 210 m
  • Peron 1 tor 2 - 210 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronu za pomocą kładki.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy Stołczyńskiej. Na ulicy kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronu do przystanku na ulicy Stołczyńskiej (linie 63, 102, 526) wynosi ok. 90m i 200m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu samochodowego i rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca jest zapewniony. Kładka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron możliwy jest jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu złym stanie. Kładka, także w złym stanie technicznym. Budynek w dobrym stanie. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie jednego z przystanków komunikacji autobusowej ze względu na dużą odległość od stacji. Brak miejsc parkingowych.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy istniejącego peronu wyspowego o dwóch krawędziach długości 130m. Zadaszenie peronu wykonane zostanie za pomocą wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu od strony ulicy Stołczyńskiej oraz od strony Papierni zapewnione będzie poprzez istniejącą kładkę. Dojście dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zapewnione zostanie poprzez ciąg pieszy pomiędzy torami do przejazdu kolejowego na drodze dojazdowej do papierni. Wejście w obszar przejazdu zabezpieczone będzie rogatką. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach w rejonie przystanków autobusowych oraz ciągu pieszego zapewniającego dojście do kładki nad torami. Na działce 28/4 przewiduje się wykonanie parkingu Park&Ride o pow. 0,14ha na 59 miejsc oraz parkingu rowerowego Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Stołczyńskiej kursują linie autobusowe 63 i 102 *)  zapewniające dojazd z obszaru dzielnicy do przystanku kolejowego. W ciągu ulicy Artyleryjskiej kursuje linia autobusowa nr 63 *) zapewniająca skomunikowanie przystanku z górnym Skolwinem. Nie przewiduje się zmian lokalizacji przystanków.

 

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM