Szczecin Żelechowa

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria: brak.

Przystanek zlokalizowany przy czynnej linii kolejowej. Nieczynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach służących do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 200m
  • Peron 1 tor 2 - 200m

Brak jest budynku stacyjnego. Peron nie posiada zadaszenia. Kiedyś dojście do peronu zapewnione było poprzez kładkę. Aktualnie brak jest dostępu do peronu.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Żelaznej. Najbliższy przystanek komunikacji autobusowej miejskiej organizowanej przez ZDiTM znajduje się na ul. Hożej. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Hożej (linie 58, 59, 523, 524)  wynosi ok. 160m i 180m. 

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Wzdłuż ulicy Żelaznej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Brak przejścia w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie złym. Niezbyt funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji autobusowej. Brak kładki oraz przejścia na peron w poziomie szyn. Brak dostępu na peron.

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM 

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia peronu. Wykonany zostanie peron wyspowy o długości 130m i szerokości 6,1m. Zadaszenie zostanie wykonane przy pomocy wiaty peronowej o długości 50m. Dojście do peronu zapewnione jest poprzez dojścia poprzez kładkę nad torami, umożliwiającą dojście zarówno w kierunku ulicy Żelaznej jak i ciągu pieszego w kierunku ulicy Obotryckiej. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach przebudowy terenu przy przystanku wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,17ha na 78 miejsc od strony ulicy Żelaznej, zlokalizowany na terenie kolejowym, wraz z przebudową części ulicy. Przy ulicy Żelaznej zostanie wykonany przystanek autobusowy dla linii 58 i 59 *) oraz zatoka postojowa dla parkingu Kiss&Ride. Po zachodniej stronie przystanku wykonany zostanie fragment ulicy Wendeńskiej przy zejściu z kładki oraz ciąg pieszy prowadzący do skrzyżowania ulic Obotryckiej i Kruczej. Przy tym skrzyżowaniu wykonany zostanie dodatkowy przystanek autobusowy w kierunku północnym. Przy ulicy Żelaznej wykonany zostanie parking Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Przy ulicy Żelaznej wykonana zostanie zatoka dla linii autobusowych 58 i 59 *). Natomiast ciąg pieszy po zachodniej stronie przystanku zapewni dojście do przystanków linii autobusowych, kursujących pomiędzy centrum a północnymi dzielnicami Szczecina (linie 58, 59, 63, 82, 101, 107 i F).*)

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM