Reptowo

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria II. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajduje się jeden peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi pasażerów. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 250 m
  • Peron 1 tor 2 - 250 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany jako pomieszczenie dla dróżnika. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronów jedynie przez przejście w poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronu jest zapewniony poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Peron nie jest zadaszony. W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingów oraz ciągów pieszych.

  

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Węzeł przesiadkowy realizowany będzie w ramach osobnej inwestycji realizowanej przez gminę Kobylanka. Proponuje się wykonanie przy przystanku parkingu Park&Ride, parkingu rowerowego oraz pętli autobusowej umożliwiającej dojazd do przystanku linii autobusowej nr 4 MZK Stargard.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek powiązany zostanie z komunikacją miejską (linia 4 MZK Stargard) umożliwiający skomunikowanie przystanku z Reptowem i Kobylanką.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu komplementarnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -"Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 

 

Plan Sytuacyjny

 

 

Źródło: Studium wykonalności SKM

 Działania planowane do realizacji w ramach projektu komplementarnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Węzeł Łękno