Stargard

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria III. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajdują się 3 perony o pięciu krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 9 - 300 m
  • Peron 2 tor 7 - 450 m
  • Peron 2 tor 1 - 450 m
  • Peron 3 tor 2 - 400 m
  • Peron 3 tor 4 - 400 m

Budynek stacyjny czynny dla obsługi ruchu pasażerskiego. Perony posiadają zadaszenie. Dostęp do peronów za pomocą przejścia podziemnego.

Powiązania z transportem publicznym

Komunikacja miejska organizowana przez MZK Stargard dostępna jest w odległości ok. 300 m od dworca.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajdują się wyznaczone płatne miejsca postojowe. Parking rowerowy na peronie 1.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca oraz peronu 1 jest zapewniony. Przejście podziemne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron 2 i 3 możliwy jest jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronów w stanie zadowalającym. Wiaty peronowe oraz sam budynek dworca, także są w zadowalającym stanie technicznym. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu służące obsłudze dworca, wykorzystywane są także przez mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa przebudowywana będzie w ramach modernizacji linii 351 realizowanej przez PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Infrastruktura węzła przesiadkowego realizowana będzie przez Miasto Stargard w ramach oddzielnego projektu komplementarnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - pn "Zintegrowane centrum przesiadkowe w Stargardzie".

W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostaną jedynie urządzenia związane z integracją transportu publicznego (biletomat i kasowniki) oraz parking Park&Ride przy ul. Barnima o pow. 0,85 ha wraz z niezbędnym odwodnieniem , oświetleniem i ogrodzeniem oraz wyposażeniem. Jego ostateczny kształt i lokalizacja wynikać będzie z opracowywanej koncepcji węzła komunikacyjnego.

 Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Stargard 

 

Wizualizacja zagospodarowania przystanku 

 Źródło: Studium wykonalności SKM materiały Gminy Miasta Stargard