Szczecin Dąbie

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria II. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajdują się 3 perony. Wykorzystywane są 2 o trzech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 3 - 370m
  • Peron 2 tor 1 - 420m
  • Peron 2 tor 2 - 420m

Budynek stacyjny czynny dla obsługi ruchu pasażerskiego. Zadaszony jedynie peron 2. Dostęp do peronów za pomocą kładki dla pieszych.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest pomiędzy ulicami Stacyjną a Jesienną. Po ulicy Stacyjnej i Racławickiej kursują linie autobusowe organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Racławickiej (linie 64, 77, 522, 533) wynosi ok. 70 m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Parking samochodowy o nawierzchni gruntowej zlokalizowany jest przy ul. Stacyjnej. Przed parkingiem znajduje się postój taksówek. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca oraz do peronu 1 jest zapewniony. Kładka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron 2 możliwe jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Oznakowanie dla osób niedowidzących jedynie na peronie 1.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu pierwszego w dobrym stanie technicznym. Wykonane zostało oznakowanie dla osób niedowidzących. Nawierzchnia peronu 2 w stanie zadowalającym. Nawierzchnia na peronie 3 z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Przystanki komunikacji zbiorowej znajdują się w niedużej odległości od dworca, jednakże ich lokalizacja jest kłopotliwa ze względu na konieczność pokonywania jezdni przez pasażerów. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy ul. Stacyjnej wykorzystywane są przez pasażerów jak i mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

     

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni peronu 2. Wykonany zostanie peron o długości 400 m i szerokości 7 m. Wykonane zostanie nowe przejście podziemne na peron 2 zapewniające bezpośredni dostęp do przystanków autobusowych. Przewiduje się wykonanie nowego zadaszenia peronów 1 i 2 połączonego z zadaszeniem peronu autobusowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy stacji, przebudowany zostanie układ drogowy ulicy Stacyjnej i Racławickiej. Przy budynku stacyjnym wykonany zostanie plac, przy którym powstanie nowa zatoka przystankowa, oraz parking Kiss&Ride. Pod zadaszeniem peronu 1 i zatoki autobusowej wykonany zostanie parking rowerowy. Po zachodniej stronie stacji powstanie postój TAXI oraz parking Park&Ride o pow. 0,32 ha na 165 miejsc. Po stronie południowej stacji nowy układ drogowy łączący ulice Pomorską z Wiosenną zapewniający dojazd do stacji bez konieczności przekraczania linii kolejowej od strony osiedli Słonecznego i Majowego. Wykonane zostaną także zatoki autobusowe, parking Kiss&ride oraz parking Park&Ride o pow. Ok. 0,22 ha

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy powiązany jest z komunikacją autobusową na terenie Dąbia. Pod dworzec podjeżdżają linie autobusowe 64 i 77 *). Docelowo dojazd do dworca zapewniony powinien zostać przez wszystkie linie autobusowe kursujące na ciągu Goleniowska-Gierczak.

 

Plan Sytuacyjny

 

 Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 

 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM