Szczecin Niebuszewo

Infrastruktura - stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria: brak. Stacja zlokalizowana jest przy czynnej linii kolejowej. Nieczynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajduje się 1 peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długości krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 1 - 300m
  • Peron 1 tor 2 - 300m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany na inne cele. Peron posiada zadaszenie. Dostęp do peronu za pomocą przejścia podziemnego.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest przy ulicy Elizy Orzeszkowej. Po ulicy kursują linie autobusowe i tramwajowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Przystanki autobusowe (linie - 51, 78, 87) i tramwajowe (linie 2, 12) usytuowane są przed budynkiem dworca.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca oraz na chodniku wzdłuż ulicy Orzeszkowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów. Ponadto wzdłuż ulicy Orzeszkowej znajduje się zatoka dla postoju taksówek.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca jest zapewniony. Dostęp na peron nie jest zapewniony. Przejście podziemne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie złym. Wiata peronowa, także w złym stanie technicznym. Budynek w dobrym stanie. Funkcjonalne rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej, zapewniające bezpośredni dostęp do budynku dworca. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu, służące obsłudze dworca, wykorzystywane są także przez mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach przebudowy stacji zmieniony zostanie układ torowy, w taki sposób, aby wykonać dwa perony dwukrawędziowe o długości 250m każdy i szerokości 8,8m. Dojście do peronów zapewnione zostanie poprzez dwa przejścia podziemne. Przejście wschodnie (istniejące) od budynku stacyjnego przedłużone do drugiego peronu i dalej z wyjściem na teren węzła przesiadkowego po północnej stronie stacji. Przejście zachodnie łączyć będzie perony kolejowe z pętlą tramwajową zlokalizowaną po południowej stronie stacji z pętlą autobusową po stronie północnej. Perony będą zadaszone wiatami peronowymi o długości 120m. Zejścia z peronów do tuneli zapewnione będą poprzez schody oraz windy. W przypadku tunelu wschodniego, z uwagi na główne ciążenie pasażerów przesiadających się z pociągów na tramwaj, proponuje się zastosowanie schodów ruchomych. Wyjścia z tunelu po stronie południowej wykonane zostaną w poziomie terenu, natomiast po stronie północnej poprzez schody oraz pochylnie. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie na terenie kolejowym nowej pętli autobusowej oraz parkingów Park&Ride o pow. 0,47ha, stanowiących ważny element węzła przesiadkowego dla osób dojeżdżających z północnych i północno-zachodnich dzielnic miasta, a także parkingów rowerowych. W celu lepszego skomunikowania elementów węzła proponuje się wykonanie nowej drogi publicznej łączącej skrzyżowanie ulicy Rapackiego - Warcisława poprzez teren kolejowy i dalej wzdłuż ulicy Kułakowskiego do skrzyżowania z ulicą Wilczą. Zaprojektowano także ciąg pieszy pomiędzy nowym tunelem pod torami a skrzyżowaniem ulic Kułakowskiego - Pszczelną poprawiając tym samym dostęp do węzła przesiadkowego z obszaru osiedla Książąt Pomorskich. Pętla autobusowa zaprojektowana została z peronami wyspowymi zapewniającymi postój 9 autobusów. Parking Park&Ride przewiduje możliwość postoju 235 pojazdów. Lokalizacja pętli autobusowej oraz parkingu Park& Ride daje możliwość w przyszłości wykonania nadbudowy nad tymi obszarami w celu wykorzystania terenów w sposób komercyjny.

Powiązanie z transportem publicznym

Obszar dworca Niebuszewo stanowić będzie główny punkt przesiadkowy dla pasażerów przesiadających się z komunikacji autobusowej z kierunku północnych dzielnic miasta na komunikację tramwajową do centrum. W chwili obecnej kursują tu linie autobusowe 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 *) oraz linie tramwajowe 2 i 12*).

Inwestycje powiązane

W ramach programu przebudowy i budowy torowisk (Etap II) przebudowana zostanie pętla tramwajowa, będąca elementem węzła przesiadkowego. Proponuje się w celu poprawienia funkcjonalności pętli przesunięcie torowiska w kierunku stacji i wykonanie dwóch torów postojowych. Przebudowa wymagać będzie także modernizacji układu drogowego ulic Orzeszkowej, Boguchwały oraz Kołłątaja. W ramach tych prac proponuje się wydzielenie zatok postojowych na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz TAXI, a także przystanków autobusowych dla linii autobusowych, przejeżdżających przez węzeł i jadących dalej w stronę centrum (np linia 87).

 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część PKP PLK S.A. 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM