Szczecin Załom

Infrastruktura - stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria II.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200 m. Perony po przebudowie o wysokości 760 mm. Na peronie w kierunku Goleniowa zlokalizowana jest wiata. 

Powiązania z transportem publicznym

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane są w odległości ok. 350 m od przystanku (linie C i 77 organizowane przez ZDiTM Szczecin).

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp do peronu jest zapewniony poprzez przejście w poziomie toru.

Ocena stanu technicznego 

Przystanek w stanie technicznym bardzo dobrym. 

 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Inwestycja obejmowałaby przebudowę fragmentu ulicy Produkcyjnej. Przewiduje się wykonanie dwukierunkowej ulicy o szerokości 6,5 m z ciągami pieszymi. W rejonie przystanku zakłada się wykonanie parkingu Park&Ride o pow. 0,2 ha na 48 miejsc parkingu rowerowego oraz przystanków autobusowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Wybudowanie przystanków autobusowych umożliwi skomunikowanie przystanku z liniami autobusowymi C, 77 i 96 *) kursujących z Dąbie do Osiedla Kasztanowego.

Plan Sytuacyjny

 

Koncepcji zagospodarowania przystanku - część Gmina Miasto Szczecin 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM