Zadania :

SSOM jest Beneficjentem Projektu odpowiedzialnym za zarządzanie, koordynację ,monitoring, sprawozdawczość i rozliczanie rzeczowe i finansowe Projektu SKM. Do zadań SSOM należy reprezentowanie Partnerów przez Instytucją Pośredniczącą ( CUPT) i Instytucją Zarządzającą ( MIiR), Instytucjami Audytowymi, Komisją Europejską i realizacja wszystkich postanowień Umowy o Dofinansowanie.