Linia Gryfino – Szczecin Główny (273)

Gryfino
Gryfino w wideo

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: B, podkategoria II. Stacja czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajdują się 3 perony o czterech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Stacja posiada budynek dworcowy czynny do obsługi podróżnych z holem i kasami biletowymi. Dostęp do peronów zapewniony jest poprzez przejście podziemne. Perony posiadają zadaszenie.

Długości krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 4: 300m (nieczynny)
  • Peron 2 tor 2: 300m
  • Peron 2 tor 1: 300m
  • Peron 3 tor 7: 200m

Powiązania z transportem publicznym

  • Przed budynkiem dworca kolejowego znajduje się dworzec autobusowy PKS obsługujący komunikację podmiejską do pozostałych miejscowości powiatu gryfińskiego. Przystanek komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Gryfino (linie U1 i U2) znajduje się w odległości około 400m od dworca na ulicy Bolesława Chrobrego oraz bezpośrednio przy peronie 3 od strony ul. Kolejowej.
  • Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów.
  • Przed budynkiem dworca znajduje się parking wykorzystywany zarówno na potrzeby obsługi dworca jak i instytucji zlokalizowanych w jego rejonie.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne o ograniczonej możliwości ruchowej mają możliwość dostania się na peron 2 poprzez przejazd w poziomie torów. Brak jest możliwości dostania się w obrębie stacji z budynku na peron 3. Możliwość dostania się na peron 3 zapewniona jest od strony ulicy 9 Maja.

Ocena stanu technicznego

Budynek dworca jest po przebudowie i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia peronów oraz przejścia podziemnego jest w stanie zadowalającym.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa peronów nr 2 i 3. Przebudowane zostanie przejście podziemne oraz zejścia z peronów. Na obydwu peronach wykonane zostaną windy. Na peronach zostaną ustawione ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Infrastruktura węzła przesiadkowego wykonana zostanie w ramach osobnej inwestycji (ZIT SOM).

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Gryfino

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM

Czepino
Czepino w tym roku

W tym roku, zgodnie z harmonogramem, mają zakończyć się prace na przystanku SKM – Czepino. Inwestycja w znacznym stopniu poprawi jakość podróży z i do tej miejscowości. Oprócz wyremontowanych peronów, wyposażonych m.in. w system monitoringu wizyjnego, ważnym elementem inwestycji jest modernizacja przejazdu kolejowego. Podnoszenie bezpieczeństwa podróżnych jest ważnym celem projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.  Inwestycję prowadzi Partner Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszt prac to ok.9,4 mln złotych

Budynek mieszkalny przy przystanku z napisem “Czepino” nie jest objęty pracami remontowymi w ramach projektu SKM.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu
Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie
FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej
Kolei
Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200m. Perony o nawierzchni gruntowej z krawędziami z betonowym elementów prefabrykowanych. Na obydwu peronach znajdują się wiaty. Dostęp do peronów zapewniony jest od strony przejazdu kolejowego na drodze powiatowej. Przystanek jest oświetlony.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanki komunikacji autobusowej (komunikacja podmiejska PKS oraz komunikacja miejska organizowana przez gminę Gryfino- linie U1) zlokalizowane są w odległości ok. 200m od przystanku w centrum miejscowości przy drodze krajowej nr 31.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obydwa perony dostępne są z poziomu terenu od strony przejazdu kolejowego. Nawierzchnia peronów utrudnia jednak poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny nawierzchni peronów jest zły. Elementy małej architektury wiaty i ławki są wystarczające do obsługi ruchu na tym przystanku.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę dwóch istniejących peronów jednokrawędziowych o długości 130m i szerokości 4,0m. Dojścia do peronów za pomocą istniejącego przejścia w poziomie torów zabezpieczonego rogatkami. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przy przystanku parkingu rowerowego Bike&Ride.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM

Daleszewo
Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Daleszewo Gryfińskie

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Dwa perony jednokrawędziowe.

Powiązania z transportem publicznym

Przed budynkiem dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Gryfino.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do obydwu peronów zapewniony jest poprzez przejście w poziomie toru. Nawierzchnia peronów utrudnia jednak poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku zły.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę istniejącego peronu nr 1 oraz budowę nowego peronu jednokrawędziowego o długości 130m i szerokości 3,0m w międzytorzu pomiędzy torami nr 2 i 4. Dojścia do peronów wykonane zostaną za pomocą przejścia w poziomie torów zabezpieczonego rogatkami. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przy przystanku parkingu rowerowego Bike&Ride.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Żydowce
Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się budowę nowego przystanku kolejowego przy przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Transportowej. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m i szerokości 3,0m Dojścia do peronów wykonane zostaną od strony przejazdu kolejowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku nie przewiduje się wykonania dodatkowych elementów węzła przesiadkowego.

Skomunikowanie z liniami autobusowymi 55, 64 *)

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Podjuchy
Przystanek SKM Szczecin Podjuchy po modernizacji gotowy na obsługę pasażerów 

Przystanek SKM – Szczecin Podjuchy już w całości jest gotowy na obsługę pasażerów. Powstał nawet atrakcyjny mural ozdabiający przejście podziemne przystanku. 

W 2021 zakończyły się prace Gminy Miasta Szczecin w otoczeniu przystanku – powstał wygodny punkt przesiadkowy do i z autobusów komunikacji miejskiej, Park&Ride i Bike&Ride. PKP PLK także zakończyła prace na peronach. Pierwszy został wybudowany w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, drugi w związku z budową nowego mostu kolejowego na Regalicy.  

Na filmie przypominamy końcówkę prac budowlanych jesienią 2023 roku. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Stacja wyposażona w dwa perony po jednej krawędzi peronowej o długości 200m. Na stacji znajduje się budynek stacyjny nieczynny dla obsługi podróżnych zaadoptowany na inne cele.

Powiązania z transportem publicznym

Przy stacji znajduje się przystanek komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDiTM Szczecin (linie 55,64 i 66) oraz przystanki organizowane przez gminę Gryfino linii U1, U11 i U12.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przy stacji znajduje się nieurządzony teren wykorzystywany jako parking na potrzeby stacji oraz instytucji zlokalizowanych w rejonie stacji.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Peron 1 jest dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Peron 2 poprzez jego ukształtowanie jest niedostępny dla niepełnosprawnych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie korekta usytuowania toru nr 1 w celu zapewnienia przepisowej szerokości peronu nr 2 w międzytorzu torów 1 i 2. Obydwa perony zostaną przebudowane i będą posiadały długość użytkową 400m. Na peronach wykonane zostaną wiaty, przy czym wiata na peronie 1 będzie wspólną dla krawędzi kolejowej jak i przystanków autobusowych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa pętla autobusowa w miejsce dotychczasowej zlokalizowanej w Centrum Podjuch. Oprócz pętli wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. ok. 0,76 ha na 213 miejsc, parking rowerowy oraz zaplecze dyspozytorskie na potrzeby obsługi pętli.

Powiązanie z transportem publicznym

Z pętli autobusowej przy stacji Szczecin Podjuchy korzystać będą linie autobusowe 55, 61, 64, 66 i 95.* 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Port Centralny
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Szczecin Port Centralny – położona na 354,535 kilometrze linii 273 –  kolejowa stacja węzłowa i rozrządowa w północnej części szczecińskiego Międzyodrza. Położona jest nieopodal ul. Gdańskiej (droga krajowa nr 10). W skład stacji wchodzi największa szczecińska lokomotywownia Szczecin Port Centralny formalnie stanowiąca bocznicę szlakową.

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się jeden peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 300m. Dostęp do peronu zapewniony jest poprzez kładkę łączącą obie strony przylegającego terenu z peronem. Peron wyposażony w wiaty.

Powiązania z transportem publicznym

W odległości 180m od przystanku znajduje się przystanek linii autobusowej 52. W odległości 300m zlokalizowane są przystanki tramwajowe. (linie 2,7 i 8)

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Przystanek niedostępny dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku można ocenić jako dostateczny. Stan nawierzchni z licznymi ubytkami. 

Szczecin Port Centralny – peron (stan 2014)

Szczecin Port Centralny – wiata peronowa (stan 2014)

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Plan sytuacyjny

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Łasztownia
Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się wybudowanie zewnętrznych peronów jednokrawędziowych o długości 130m i szerokości 6m. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50m. Dojścia do peronów wykonane zostaną za pomocą schodów i wind od strony ulicy Heyki. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie 55 miejsc na parkingu Park &Ride o pow. ok. 0,17ha oraz zatoki postojowej na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz postoju TAXI. Wykonany zostanie także parking rowerowy. Przy wiadukcie kolejowym wykonane zostaną nowe przystanki autobusowe.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Heyki kursuje linia autobusowa nr 76 *) łącząca rejon Bramy Portowej (Centrum) z wyspą Kępa Parnicka oraz obszarami portowymi zlokalizowanymi na Łasztowni i Międzyodrzu. Docelowo po przebudowie układu drogowego na Łasztowni możliwe będzie uruchomienie linii autobusowej komunikującej przystanek kolejowy z północną częścią Łasztowni.

Plan sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM