Linia Gryfino – Szczecin Główny (273)

Gryfino
Gryfino w wideo

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria: B, podkategoria II. Stacja czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajdują się 3 perony o czterech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Stacja posiada budynek dworcowy czynny do obsługi podróżnych z holem i kasami biletowymi. Dostęp do peronów zapewniony jest poprzez przejście podziemne. Perony posiadają zadaszenie.

Długości krawędzi peronowych:

  • Peron 1 tor 4: 300m (nieczynny)
  • Peron 2 tor 2: 300m
  • Peron 2 tor 1: 300m
  • Peron 3 tor 7: 200m

Powiązania z transportem publicznym

  • Przed budynkiem dworca kolejowego znajduje się dworzec autobusowy PKS obsługujący komunikację podmiejską do pozostałych miejscowości powiatu gryfińskiego. Przystanek komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Gryfino (linie U1 i U2) znajduje się w odległości około 400m od dworca na ulicy Bolesława Chrobrego oraz bezpośrednio przy peronie 3 od strony ul. Kolejowej.
  • Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów.
  • Przed budynkiem dworca znajduje się parking wykorzystywany zarówno na potrzeby obsługi dworca jak i instytucji zlokalizowanych w jego rejonie.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne o ograniczonej możliwości ruchowej mają możliwość dostania się na peron 2 poprzez przejazd w poziomie torów. Brak jest możliwości dostania się w obrębie stacji z budynku na peron 3. Możliwość dostania się na peron 3 zapewniona jest od strony ulicy 9 Maja.

Ocena stanu technicznego

Budynek dworca jest po przebudowie i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia peronów oraz przejścia podziemnego jest w stanie zadowalającym.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa peronów nr 2 i 3. Przebudowane zostanie przejście podziemne oraz zejścia z peronów. Na obydwu peronach wykonane zostaną windy. Na peronach zostaną ustawione ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Infrastruktura węzła przesiadkowego wykonana zostanie w ramach osobnej inwestycji (ZIT SOM).

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Gryfino

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM

Czepino
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200m. Perony o nawierzchni gruntowej z krawędziami z betonowym elementów prefabrykowanych. Na obydwu peronach znajdują się wiaty. Dostęp do peronów zapewniony jest od strony przejazdu kolejowego na drodze powiatowej. Przystanek jest oświetlony.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanki komunikacji autobusowej (komunikacja podmiejska PKS oraz komunikacja miejska organizowana przez gminę Gryfino- linie U1) zlokalizowane są w odległości ok. 200m od przystanku w centrum miejscowości przy drodze krajowej nr 31.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obydwa perony dostępne są z poziomu terenu od strony przejazdu kolejowego. Nawierzchnia peronów utrudnia jednak poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny nawierzchni peronów jest zły. Elementy małej architektury wiaty i ławki są wystarczające do obsługi ruchu na tym przystanku.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę dwóch istniejących peronów jednokrawędziowych o długości 130m i szerokości 4,0m. Dojścia do peronów za pomocą istniejącego przejścia w poziomie torów zabezpieczonego rogatkami. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przy przystanku parkingu rowerowego Bike&Ride.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM

Daleszewo
Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Daleszewo Gryfińskie

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Dwa perony jednokrawędziowe.

Powiązania z transportem publicznym

Przed budynkiem dworca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Gryfino.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do obydwu peronów zapewniony jest poprzez przejście w poziomie toru. Nawierzchnia peronów utrudnia jednak poruszanie się osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku zły.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przebudowę istniejącego peronu nr 1 oraz budowę nowego peronu jednokrawędziowego o długości 130m i szerokości 3,0m w międzytorzu pomiędzy torami nr 2 i 4. Dojścia do peronów wykonane zostaną za pomocą przejścia w poziomie torów zabezpieczonego rogatkami. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przy przystanku parkingu rowerowego Bike&Ride.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Żydowce
Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się budowę nowego przystanku kolejowego przy przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Transportowej. Wykonane zostaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 130m i szerokości 3,0m Dojścia do peronów wykonane zostaną od strony przejazdu kolejowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku nie przewiduje się wykonania dodatkowych elementów węzła przesiadkowego.

Skomunikowanie z liniami autobusowymi 55, 64 *)

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Podjuchy
Przystanek SKM Szczecin Podjuchy po modernizacji gotowy na obsługę pasażerów 

Przystanek SKM – Szczecin Podjuchy już w całości jest gotowy na obsługę pasażerów. Powstał nawet atrakcyjny mural ozdabiający przejście podziemne przystanku. 

W 2021 zakończyły się prace Gminy Miasta Szczecin w otoczeniu przystanku – powstał wygodny punkt przesiadkowy do i z autobusów komunikacji miejskiej, Park&Ride i Bike&Ride. PKP PLK także zakończyła prace na peronach. Pierwszy został wybudowany w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, drugi w związku z budową nowego mostu kolejowego na Regalicy.  

Na filmie przypominamy końcówkę prac budowlanych jesienią 2023 roku. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Stacja wyposażona w dwa perony po jednej krawędzi peronowej o długości 200m. Na stacji znajduje się budynek stacyjny nieczynny dla obsługi podróżnych zaadoptowany na inne cele.

Powiązania z transportem publicznym

Przy stacji znajduje się przystanek komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDiTM Szczecin (linie 55,64 i 66) oraz przystanki organizowane przez gminę Gryfino linii U1, U11 i U12.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przy stacji znajduje się nieurządzony teren wykorzystywany jako parking na potrzeby stacji oraz instytucji zlokalizowanych w rejonie stacji.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Peron 1 jest dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Peron 2 poprzez jego ukształtowanie jest niedostępny dla niepełnosprawnych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonana zostanie korekta usytuowania toru nr 1 w celu zapewnienia przepisowej szerokości peronu nr 2 w międzytorzu torów 1 i 2. Obydwa perony zostaną przebudowane i będą posiadały długość użytkową 400m. Na peronach wykonane zostaną wiaty, przy czym wiata na peronie 1 będzie wspólną dla krawędzi kolejowej jak i przystanków autobusowych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa pętla autobusowa w miejsce dotychczasowej zlokalizowanej w Centrum Podjuch. Oprócz pętli wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. ok. 0,76 ha na 213 miejsc, parking rowerowy oraz zaplecze dyspozytorskie na potrzeby obsługi pętli.

Powiązanie z transportem publicznym

Z pętli autobusowej przy stacji Szczecin Podjuchy korzystać będą linie autobusowe 55, 61, 64, 66 i 95.* 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Port Centralny
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Szczecin Port Centralny – położona na 354,535 kilometrze linii 273 –  kolejowa stacja węzłowa i rozrządowa w północnej części szczecińskiego Międzyodrza. Położona jest nieopodal ul. Gdańskiej (droga krajowa nr 10). W skład stacji wchodzi największa szczecińska lokomotywownia Szczecin Port Centralny formalnie stanowiąca bocznicę szlakową.

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajduje się jeden peron wyspowy dwukrawędziowy o długości 300m. Dostęp do peronu zapewniony jest poprzez kładkę łączącą obie strony przylegającego terenu z peronem. Peron wyposażony w wiaty.

Powiązania z transportem publicznym

W odległości 180m od przystanku znajduje się przystanek linii autobusowej 52. W odległości 300m zlokalizowane są przystanki tramwajowe. (linie 2,7 i 8)

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Przystanek niedostępny dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny przystanku można ocenić jako dostateczny. Stan nawierzchni z licznymi ubytkami. 

Szczecin Port Centralny – peron (stan 2014)

Szczecin Port Centralny – wiata peronowa (stan 2014)

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Plan sytuacyjny

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Łasztownia
Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się wybudowanie zewnętrznych peronów jednokrawędziowych o długości 130m i szerokości 6m. Perony zostaną zadaszone wiatami o długości 50m. Dojścia do peronów wykonane zostaną za pomocą schodów i wind od strony ulicy Heyki. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się wykonanie 55 miejsc na parkingu Park &Ride o pow. ok. 0,17ha oraz zatoki postojowej na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz postoju TAXI. Wykonany zostanie także parking rowerowy. Przy wiadukcie kolejowym wykonane zostaną nowe przystanki autobusowe.

Powiązanie z transportem publicznym

W ciągu ulicy Heyki kursuje linia autobusowa nr 76 *) łącząca rejon Bramy Portowej (Centrum) z wyspą Kępa Parnicka oraz obszarami portowymi zlokalizowanymi na Łasztowni i Międzyodrzu. Docelowo po przebudowie układu drogowego na Łasztowni możliwe będzie uruchomienie linii autobusowej komunikującej przystanek kolejowy z północną częścią Łasztowni.

Plan sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM