Linia Stargard – Szczecin Główny (351)

Stargard
Projekt budowlany w realizacji

Pełna wersja projektu w PDF 

Zdjęcia z budowy

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria III. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na stacji znajdują się 3 perony o pięciu krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 9 – 300 m
 • Peron 2 tor 7 – 450 m
 • Peron 2 tor 1 – 450 m
 • Peron 3 tor 2 – 400 m
 • Peron 3 tor 4 – 400 m

Budynek stacyjny czynny dla obsługi ruchu pasażerskiego. Perony posiadają zadaszenie. Dostęp do peronów za pomocą przejścia podziemnego.

Powiązania z transportem publicznym

Komunikacja miejska organizowana przez MZK Stargard dostępna jest w odległości ok. 300 m od dworca.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajdują się wyznaczone płatne miejsca postojowe. Parking rowerowy na peronie 1.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca oraz peronu 1 jest zapewniony. Przejście podziemne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron 2 i 3 możliwy jest jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronów w stanie zadowalającym. Wiaty peronowe oraz sam budynek dworca, także są w zadowalającym stanie technicznym. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy dworcu służące obsłudze dworca, wykorzystywane są także przez mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa przebudowywana będzie w ramach modernizacji linii 351 realizowanej przez PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Infrastruktura węzła przesiadkowego realizowana będzie przez Miasto Stargard w ramach oddzielnego projektu komplementarnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – pn “Zintegrowane centrum przesiadkowe w Stargardzie”.

W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostaną jedynie urządzenia związane z integracją transportu publicznego (biletomat i kasowniki) oraz parking Park&Ride przy ul. Barnima o pow. 0,85 ha wraz z niezbędnym odwodnieniem , oświetleniem i ogrodzeniem oraz wyposażeniem. Jego ostateczny kształt i lokalizacja wynikać będzie z opracowywanej koncepcji węzła komunikacyjnego.

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Stargard 

Wizualizacja zagospodarowania przystanku 

Źródło: Studium wykonalności SKM materiały Gminy Miasta Stargard

Grzędzice
Prace przy przystanku SKM Grzędzice oficjalnie zakończone (FILM)

Firma Ben-Bruk oficjalnie zakończyła prace na samorządowej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Grzędzice. Roboty prowadziła na zlecenie partnera projektu – gminy Stargard.

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany został parking na 28  miejsc oraz parking rowerowy pod wiatą przeszkloną.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

przystanek SKM Grzedzice bedzie sluzyl mieszkancom gminy Stagard

Plany przystanku

Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Grzędzice Stargardzkie


Infrastruktura – stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek zlokalizowany jest na czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 230 m
 • Peron 2 tor 2 – 200 m

Brak jest budynku stacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Perony nie posiadają zadaszenia. Dostęp do peronów jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie torów.

Powiązania z transportem publicznym

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej (organizowanej przez MZK Stargard) znajduje się w odległości ok. 200 m od przystanku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego 

Nawierzchnia peronu 1 utwardzona, jednak z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Nawierzchnia peronu 2 nieutwardzona, gruntowa. Jedyną formą zadaszenia jest stara wiata przystankowa zlokalizowana na peronie 2. W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingów oraz ciągów pieszych. 

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany zostanie parking na 26 pojazdów o pow. 0,07ha oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek powiązany jest z komunikacją miejską (linia 3G MZK Stargard) *). 

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Stargard 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Miedwiecko
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria II. Przystanek zlokalizowany jest na czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o dwóch krawędziach dla obsługi ruchu pasażerskiego. Długości krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 180 m
 • Peron 2 tor 2 – 300 m

Brak jest budynku stacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Perony nie posiadają zadaszenia. Dostęp do peronów jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie torów.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronów z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Jedyną formą zadaszenia jest stara, murowana wiata przystankowa zlokalizowana na peronie 2. W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingów oraz ciągów pieszych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany zostanie parking na 28 pojazdów o pow. 0,08ha oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Brak.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Kobylanka 

Źródło: Studium wykonalności SKM

Reptowo
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria II. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajduje się jeden peron wyspowy o dwóch krawędziach do obsługi pasażerów. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 250 m
 • Peron 1 tor 2 – 250 m

Budynek stacyjny nieczynny dla obsługi ruchu pasażerskiego, wykorzystywany jako pomieszczenie dla dróżnika. Peron nie posiada zadaszenia. Dostęp do peronów jedynie przez przejście w poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronu jest zapewniony poprzez przejście w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Peron nie jest zadaszony. W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingów oraz ciągów pieszych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Węzeł przesiadkowy realizowany będzie w ramach osobnej inwestycji realizowanej przez gminę Kobylanka. Proponuje się wykonanie przy przystanku parkingu Park&Ride, parkingu rowerowego oraz pętli autobusowej umożliwiającej dojazd do przystanku linii autobusowej nr 4 MZK Stargard.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek powiązany zostanie z komunikacją miejską (linia 4 MZK Stargard) umożliwiający skomunikowanie przystanku z Reptowem i Kobylanką.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu komplementarnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -“Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo” 

Plan Sytuacyjny

Źródło: Studium wykonalności SKM

Działania planowane do realizacji w ramach projektu komplementarnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Węzeł Łękno

Szczecin Zdunowo
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria I. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się dwa perony o dwóch krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych: 

 • Peron 1 tor 1 – 280 m
 • Peron 2 tor 2 – 230 m

Brak budynku stacyjnego. Peron 1 posiada zadaszenie. Na peronie 2 stoi stara wiata przystankowa o konstrukcji drewnianej. Przejście pomiędzy peronami przez istniejący przejazd kolejowy z poziomie szyn.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek położony jest przy ulicy prof. Żuka pomiędzy ulicami Gościniec i Przytorze. Po ulicy prof. Żuka, Sokołowskiego i Przytorze kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od przystanków na ulicy prof. Żuka (linie 73, G)  wynosi ok. 50 m i 70 w zależności od kierunku. Odległość od przystanku na ul. Sokołowskiego (linie 73, G) wynosi ok. 60 m, a odległość od przystanku na ul. Przytorze (linia 73) wynosi ok. 130 m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do peronów jest zapewniony. Przejście między peronami możliwe jedynie poprzez istniejący przejazd kolejowy w poziomie szyn. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronów nieutwardzona, gruntowa. Zadaszenie na peronie 1 w zadowalającym stanie technicznym. Wiata przystankowa na peronie 2 w stanie złym. Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej jest dobre i zapewnia bezpośredni dostęp do przystanku kolejowego. W okolicy nie ma wyznaczonych miejsc postojowych.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Wzdłuż przystanku wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6 m, parking Park&Ride o pow. 0,2 ha na 131 miejsc oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy powiązany jest z komunikacją autobusową na terenie Zdunowa i Wielgowa poprzez linie 73, 93 i G. *)

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Dunikowo
Dunikowo już widać

Musing Bud kontynuuje prace na samorządowej części budowy przystanku Szczecin Dunikowo. Prowadzone są m.in. prace ziemne od ulicy Kobaltowej. Powstaje także dojście do przejścia podziemnego pod torami od strony ulicy Owsianej. Swoje prace realizuje także wykonawca robót kolejowych na zlecenie PKP PLK.  

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.  

Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM  

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wykonane zostaną 2 perony zewnętrzne o długości 130 m z wiatami 8 przęsłowymi typu miejskiego. Dojście do peronów zapewnione będzie od obydwu stron poprzez przejście podziemne oraz schody i windy dla osób niepełnosprawnych. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przy przystanku zostaną wykonane fragmenty dróg dojazdowych do przystanku, parkingi Park&Ride 0,18 ha na 28 miejsc oraz parkingi rowerowe.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Dąbie
Dworzec Szczecin Dąbie będzie przebudowany 

W ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przebudowywana jest infrastruktura kolejowa stacji Szczecin Dąbie oraz jej otoczenie. Modernizacja samego budynku dworcowego stanęła jednak pod znakiem zapytania. Dzięki zaangażowaniu m.in. gminy Szczecin udało się przebudowę odblokować. 

Przebudowa infrastruktury i otoczenia stacji 

W ramach budowy SKM Szczecin Dąbie partner projektu – PKP PLK przebudowało perony wraz z niezbędną infrastrukturą. Z kolei gmina Szczecin przebudowuje otoczenie stacji – powstają parkingi, w tym kiss&ride, bike&ride, nowe chodniki oraz małą architekturę. Część północna gminnej inwestycji dobiega końca, część południowa trwa. 

Modernizacja budynku dworca

Poza projektem budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej PKP ogłosiły plany modernizacji budynku dworcowego. Według informacji przedstawicieli władz Szczecina okazało się jednak, że wykonawca nie może się porozumieć z spółką gazowniczą w sprawie uzgodnienia przyłącza gazowego. Po m.in. interwencji Michała Przepiery, wiceprezydenta Szczecina udało się pokonać formalne przeszkody i modernizacja starego budynku wreszcie ruszy. 

Zgodnie z zapowiedziami PKP, z zewnątrz budynek zmieni się w niewielkim stopniu – pojawi się m.in. nowa elewacja w związku z ociepleniem obiektu. Za to w środku ma być nowoczesny hall, punkty handlowe i toaleta. 

Projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015 

Kategoria i status stacji

Kategoria B, podkategoria II. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii kolejowej. Czynna dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajdują się 3 perony. Wykorzystywane są 2 o trzech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 3 – 370m
 • Peron 2 tor 1 – 420m
 • Peron 2 tor 2 – 420m

Budynek stacyjny czynny dla obsługi ruchu pasażerskiego. Zadaszony jedynie peron 2. Dostęp do peronów za pomocą kładki dla pieszych.

Powiązania z transportem publicznym

Stacja położona jest pomiędzy ulicami Stacyjną a Jesienną. Po ulicy Stacyjnej i Racławickiej kursują linie autobusowe organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Racławickiej (linie 64, 77, 522, 533) wynosi ok. 70 m.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Parking samochodowy o nawierzchni gruntowej zlokalizowany jest przy ul. Stacyjnej. Przed parkingiem znajduje się postój taksówek. Brak jest parkingu rowerowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności do budynku dworca oraz do peronu 1 jest zapewniony. Kładka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście na peron 2 możliwe jedynie od strony budynku dworca poprzez przejście w poziomie szyn. Oznakowanie dla osób niedowidzących jedynie na peronie 1.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu pierwszego w dobrym stanie technicznym. Wykonane zostało oznakowanie dla osób niedowidzących. Nawierzchnia peronu 2 w stanie zadowalającym. Nawierzchnia na peronie 3 z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalającym. Przystanki komunikacji zbiorowej znajdują się w niedużej odległości od dworca, jednakże ich lokalizacja jest kłopotliwa ze względu na konieczność pokonywania jezdni przez pasażerów. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy ul. Stacyjnej wykorzystywane są przez pasażerów jak i mieszkańców posesji oraz przez instytucje zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni peronu 2. Wykonany zostanie peron o długości 400 m i szerokości 7 m. Wykonane zostanie nowe przejście podziemne na peron 2 zapewniające bezpośredni dostęp do przystanków autobusowych. Przewiduje się wykonanie nowego zadaszenia peronów 1 i 2 połączonego z zadaszeniem peronu autobusowego. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy stacji, przebudowany zostanie układ drogowy ulicy Stacyjnej i Racławickiej. Przy budynku stacyjnym wykonany zostanie plac, przy którym powstanie nowa zatoka przystankowa, oraz parking Kiss&Ride. Pod zadaszeniem peronu 1 i zatoki autobusowej wykonany zostanie parking rowerowy. Po zachodniej stronie stacji powstanie postój TAXI oraz parking Park&Ride o pow. 0,32 ha na 165 miejsc. Po stronie południowej stacji nowy układ drogowy łączący ulice Pomorską z Wiosenną zapewniający dojazd do stacji bez konieczności przekraczania linii kolejowej od strony osiedli Słonecznego i Majowego. Wykonane zostaną także zatoki autobusowe, parking Kiss&ride oraz parking Park&Ride o pow. Ok. 0,22 ha

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy powiązany jest z komunikacją autobusową na terenie Dąbia. Pod dworzec podjeżdżają linie autobusowe 64 i 77 *). Docelowo dojazd do dworca zapewniony powinien zostać przez wszystkie linie autobusowe kursujące na ciągu Goleniowska-Gierczak.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Zdroje
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015 

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria III. Przystanek zlokalizowany jest przy czynnej linii kolejowej. Czynny dla ruchu pasażerskiego.

Wyposażenie przystanku

Na przystanku znajdują się 2 perony o trzech krawędziach do obsługi ruchu pasażerskiego. Długość krawędzi peronowych:

 • Peron 1 tor 1 – 200 m
 • Peron 2 tor 2 – 200 m
 • Peron 2 tor 3 – 200 m

Brak jest budynku stacyjnego. Perony zlokalizowane na wiadukcie kolejowym, posiadają zadaszenie. Do każdego z peronów prowadzą osobne schody.

Powiązania z transportem publicznym

Przystanek zlokalizowany jest przy ulicy Walecznych, pomiędzy ulicami Sanatoryjną a Poległych. Po ulicy Walecznych kursują linie autobusowe miejskie organizowane przez ZDiTM Szczecin. Odległość od peronów do przystanków na ulicy Walecznych (linie 54, 84) wynosi ok. 70 m i 120 m w zależności od kierunku.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak jest parkingu rowerowego i samochodowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie jest zapewniony. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Nawierzchnia peronu z ubytkami, w stanie niezadowalającym. Wiaty peronowe, w stanie zadowalającym. Lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej dobra. Przystanek linii autobusowych na kierunku do Kijewa zapewnia bezpośredni dostęp do peronów kolejowych. Aby dostać się do peronów z drugiego przystanku, koniecznym jest przejście pasażerów przez jezdnię. Ze względu na brak parkingu, pasażerowie pozostawiają samochody na placu przed przystankiem.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

Przewiduje się przesunięcie istniejących peronów w kierunku skrzyżowania z linią tramwajową. Wykonane zostaną dwa perony zewnętrzne o długości 200m oraz szerokości 5,0m. Dojścia do peronów zarówno od strony ulicy Walecznych jak i w kierunku pętli tramwajowo- autobusowej Turkusowa. Perony zadaszone zostaną wiatami o długości 150m. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku przebudowana zostanie ulica Czwartaków, na której zlokalizowane zostaną postój TAXI oraz parking Kiss&Ride. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe przy ul. Walecznych. Wzdłuż południowej strony nasypu kolejowego wykonany zostanie ciąg pieszy stanowiący dojście do przystanku i połączenie ulicy Walecznych z nową pętlą  tramwajowo-autobusową. Przy ulicy Czwartaków wykonany zostanie parking Bike&Ride.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy powiązany zostanie z linią Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz główną pętlą autobusową obsługująca prawobrzeże Szczecina.

Inwestycje powiązane

W ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz inwestycji towarzyszących, przy pętli tramwajowo-autobusowej powstaną parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride, które także będą obsługiwać przystanek kolejowy.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

Źródło: Studium wykonalności SKM