Linia Szczecin Główny – Goleniów (401)

Szczecin Trzebusz
Nowy przystanek

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe perony zewnętrzne o długości 130m każdy. Na peronach zostaną ustawione wiaty typu miejskiego 8 przęsłowe. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Przewiduje się przebudowę ulicy dojazdowej do przejazdu kolejowego oraz przebudowę fragmentu ulicy Goleniowskiej wraz z przystankami autobusowymi. W rejonie przystanku zakłada się wykonanie parkingu Park&Ride o pow. 0,29 ha na 105 miejsc, parkingu rowerowego oraz przystanków autobusowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Przebudowa układu drogowego umożliwi zmianę trasy linii autobusowych C, 77 i 96  *) kursujących z Dąbie do Osiedla Kasztanowego.

 Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A. 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Szczecin Załom
Węzeł przy przystanku Szczecin Załom po zakończeniu prac  

Otoczenie przystanku Szczecin Załom jest już oficjalnie dostępne dla użytkowników. To część samorządowa jednego z elementów budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Na zlecenie Gminy Szczecin prace wykonała firma MUSING BUD. 

Zmiany wokół przystanku 

W ramach inwestycji wykonawca rozbudował fragment ulicy Produkcyjnej. Powstały m.in. nowe chodniki, miejsca postojowe dla aut i stojaki dla rowerów. Teren jest także oświetlony. Z części kolejowej pasażerowie SKM korzystają bez przeszkód. W nadchodzących miesiącach wzrośnie liczba połączeń pociągów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej między Goleniowem, a Szczecinem. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

stan budowy SKM przystanek Szczecin Załom pazdziernik 2023

fot. stan października 2023

video: stan jesień 2023

Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria B, podkategoria II.

Wyposażenie przystanku

Przystanek wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200 m. Perony po przebudowie o wysokości 760 mm. Na peronie w kierunku Goleniowa zlokalizowana jest wiata.

Powiązania z transportem publicznym

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane są w odległości ok. 350 m od przystanku (linie C i 77 organizowane przez ZDiTM Szczecin).

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do peronu jest zapewniony poprzez przejście w poziomie toru.

Ocena stanu technicznego

Przystanek w stanie technicznym bardzo dobrym.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

Inwestycja obejmowałaby przebudowę fragmentu ulicy Produkcyjnej. Przewiduje się wykonanie dwukierunkowej ulicy o szerokości 6,5 m z ciągami pieszymi. W rejonie przystanku zakłada się wykonanie parkingu Park&Ride o pow. 0,2 ha na 48 miejsc parkingu rowerowego oraz przystanków autobusowych.

Powiązanie z transportem publicznym

Wybudowanie przystanków autobusowych umożliwi skomunikowanie przystanku z liniami autobusowymi C, 77 i 96 *) kursujących z Dąbie do Osiedla Kasztanowego.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Miasto Szczecin 

 *) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Kliniska
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria E, podkategoria I.

Wyposażenie przystanku

Stacja wyposażona w dwa perony jednokrawędziowe o długości 200m każdy i wysokości 760mm. Na stacji znajduje się budynek z poczekalnią. Na peronie w kierunku Goleniowa znajduje się wiata.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Dojście do peronów zapewnione jest poprzez przejście w poziomie torów zabezpieczone rogatkami.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny dobry. Nawierzchnia peronów po przebudowie.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji nie przewiduje się inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy stacji, wykonany zostanie plac pomiędzy budynkiem dworca a ulicą Piastowską, na którym wykonany zostanie parking rowerowy oraz przystanek autobusowy. Przed dworcem wykonany zostanie parking Kiss&Ride oraz pętla do zawracania dla autobusów, po południowej stronie dworca wykonany zostanie parking Park&Ride o pow. 0,11ha na 68 miejsc.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy docelowo powinien zostać z komunikacją autobusową, zapewniającą skomunikowanie z miejscowościami Pucice, Kliniska, Rurzyca, Dobroszyn, Warcisławiec.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Goleniów 

*) Istniejące linie komunikacyjne

Źródło: Studium wykonalności SKM

Rurka
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status przystanku

Kategoria E, podkategoria II.

Wyposażenie przystanku

Peron jednokrawędziowy przy torze 1 o długości 200 m i wysokości 760 mm. Pomiędzy torami 1 i 2 znajduje się peron wyspowy o nawierzchni gruntowej.

Powiązania z transportem publicznym

Brak.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Brak.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Przejście pomiędzy peronami znajduje się w poziomie toru. Wysokość peronu przy torze 1 uniemożliwia korzystanie z niego przez osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny dobry. Nawierzchnia peronów po przebudowie. Budynek stacji w stanie technicznym dostatecznym.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

W ramach inwestycji na stacji Rurka przewiduje się jedynie wykonanie kasowników tj. urządzeń związanych z integracją transportu publicznego.

Plan Sytuacyjny

Źródło: Studium wykonalności SKM

Goleniów Park
Nowy przystanek - Nazwa przystanku w dokumentacji projektowej Goleniów Park -

Projekt budowlany w realizacji.

Pełna wersja projektu w PDF

Zdjęcia z budowy

Plany przystanku

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Infrastruktura kolejowa

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie dwóch peronów zewnętrznych o długości 130 m każdy z dojściem do peronu 2 poprzez przejście w poziomie torów. Na peronach ustawione zostaną wiaty przystankowe. Na peronach należy ustawić ławki, kosze oraz oznakowanie zgodne z wytycznymi PKP PLK.

Infrastruktura węzła przesiadkowego

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku wykonany zostanie przystanek autobusowy oraz parking na 15 miejsc o pow. 0,02 ha oraz parking rowerowy.

Powiązanie z transportem publicznym

Przystanek kolejowy docelowo powinien zostać z komunikacją autobusową zapewniającą skomunikowanie z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część Gmina Goleniów 

Koncepcji zagospodarowania przystanku – część PKP PLK S.A.

Źródło: Studium wykonalności SKM

Goleniów
Projekt budowlany w realizacji
Plany przystanku

Infrastruktura – stan istniejący w 2015

Kategoria i status stacji

Kategoria C, podkategoria III.

Wyposażenie stacji

Na stacji znajdują się dwa perony o trzech krawędziach peronowych:

  • Peron 1 tor 2 o długości 400 m
  • Peron 2 tor 1 o długości 400 m
  • Peron 2 tor 3 o długości 300 m

Przy peronie 1 znajduje się budynek stacyjny z poczekalnią i kasami biletowymi. Dojście do peronu 2 zapewnione jest poprzez przejście w poziomie toru.

Powiązania z transportem publicznym

Przed budynkiem dworca znajduje się dworzec autobusowy oraz przystanki komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę Goleniów.

Parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów

Przed budynkiem dworca znajdują się dwa place parkingowe o nawierzchni bitumicznej. Brak jest wyznaczonych parkingów rowerowych.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dojście do peronów jest zapewnione dla osób o ograniczonej mobilności. Brak jest oznakowania dla osób niedowidzących.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny stacji dostateczny.

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

Na stacji w ramach inwestycji wykonane zostaną jedynie urządzenia związane z integracją transportu publicznego (biletomaty i kasowniki). Budowa węzła przesiadkowego realizowana będzie w ramach projektu komplementarnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Węzeł Goleniów realizowanej przez gminę Goleniów.

Plan Sytuacyjny

Koncepcji zagospodarowania węzła

Wizualizacja

Źródło: Studium wykonalności SKM oraz opracowania własne Gminy Goleniów

Port Lotniczy Szczecin Goleniów (linia 434)
Plany przystanku

Działania planowane do realizacji w ramach Projektu SKM

W ramach inwestycji przewiduje się jedynie wykonanie kasowników i biletomatu, tj. urządzeń związanych z integracją transportu publicznego.