OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

OBWIESZCZENIE z dnia 29. maja 2017 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwały 13/I/2017 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Studium wykonalności “Szczecińska Kolej Metropolitalna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

oraz informuje o możliwości zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin w godzinach 9:00-15:00 oraz na stronie internetowej http://www.som.szczecin.pl

Z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia

Roman Walaszkowski

Wersja PDF

Dokumentacja-Studium wykonalności