ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na ?Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. z 13.01.2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: ?Zamawiający?), na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 24 października 2019 r. ? Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 24.10.2019 r. poz.2019 ? dalej: ?ustawa Pzp?), zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie