Przetarg nieograniczony (2)

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

?Dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących?

Postępowanie prowadzone jest na platformie Zamawiającego pod adresem ssom.ezamawiajacy.pl