Mera przedstawia biletomaty SKM

Firma MERA-SERWIS SGL sp. z o.o., która wygrała przetarg na dostawę i montaż biletomatów na wszystkie przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, pokazała pierwsze wizualizacje planowanych do zamontowania urządzeń.

Firma MERA-SERWIS SGL sp. z o.o., która wygrała przetarg na dostawę i montaż biletomatów na wszystkie przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, pokazała pierwsze wizualizacje planowanych do zamontowania urządzeń. Biletomaty będą nie tylko dostarczać tradycyjne bilety papierowe, ale także obsługiwać karty aglomeracyjne. Posłużą przede wszystkim tym, którzy koleją jeżdżą okazjonalnie oraz turystom odwiedzającym nasz region.

 – Jesteśmy świadomi, że coraz większa grupa pasażerów transportu publicznego w Polsce wybiera zakup biletów poprzez rozwiązania zdalne, głównie przez ogólnodostępne aplikacje komercyjne oraz te dostarczane przez organizatorów i zarządców transportu ? mówi Roman Walaszkowski, dyrektor Biura SSOM. ? Niemniej nie możemy dopuścić do sytuacji, by osoby wykluczone cyfrowo bądź turyści, którzy w naszym regionie są ważną grupą docelową, nie mogli skorzystać z usług Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

MERA-SERWIS SGL  wygrała przetarg przeprowadzony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, lidera projektu Budowy SKM, oferując dostawę 44 urządzeń za kwotę 2,984 miliona złotych brutto. Konkurencyjna oferta była prawie trzy razy wyższa. Zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a MERĄ ?SERWIS SGL umowa na dostawę i montaż biletomatów jest jednym z elementów  projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.